globomax zrt

Promóció szabályzat

Promóció szabályzat

A Globomax Zrt. – Mobil hangosítás 50%-os kedvezménnyel Promócióhoz kapcsolódó nyereménysorsolás szabályzata és feltételei

Az alábbi játékszabály az Globomax Zrt. – Mobil hangosítás Promóció ingyenes nyereménysorsolás (továbbiakban: nyereménysorsolás) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.Az alábbi játékszabály az Globomax Zrt. – Mobil hangosítás Promóció ingyenes nyereménysorsolás (továbbiakban: nyereménysorsolás) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

1.  A nyereménysorsolás időpontja 2018. június 1. 
2.  A nyereménysorsolás Szervezője:
Globomax Zrt.
Székhely: 1155 Budapest, Wysocki utca 1.
Adószám: 23504550-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-047166

Promóció

3. Részvételi feltételek és regisztrációA nyereménysorsolásban kizárólag azon 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok, általános, vagy közép iskolai oktatási intézmény hivatalos képviselői, rendelkeznek állandó, bejelentett magyarországi lakcímmel, és akik a nyereménysorsolás meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a Promóció (továbbiakban: RÉSZTVEVŐ).

A nyereménysorsolásból kizárható:

– aki nem jelen szabályzatban meghatározott előírások szerint vesz részt a nyereménysorsolásban, vagy a jelen szabályzat rendelkezéseit egyéb módon megszegi;- aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Szervezőknek a nyereménysorsolás során.

A nyereménysorsolásból továbbá ki vannak zárva a Szervezők munkavállalói, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói. Szervező továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely RÉSZTVEVŐ részéről bármilyen manipulációt, illetve a nyereménysorsolás szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a RÉSZTVEVŐ-t azonnali hatállyal kizárja a nyereménysorsolásból.

A nyereménysorsolásba a RÉSZTVEVŐ az Űrlap regisztrációjával kerülhet be. A RÉSZTVEVŐ a regisztrációval elfogadja a játékszabályzatot és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

A nyereménysorsolásba regisztrálni az Űrlap honlapján lehet, amelynek internet címe

https://www.globomax.hu/mobilhangositas-jatek/

A nyereménysorsolásba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többszörös regisztráció esetén a Szervező a RÉSZTVEVŐ regisztrációját csak egyszer használja fel. A nyereménysorsolásban való részvétel és a nyereményekre való jogosultság feltétele, az alábbi feltételek együttesen teljesülése:

• RÉSZTVEVŐ – a Promócióban található Űrlapon, az adatainak megadása után regisztráljon,• RÉSZTVEVŐ a Promóció időtartama alatt (2018. május 15. – 2018. május 30.) a Globomax Zrt. szakmai javaslata alapján, írásos, aláírt dokumentum formájában, mobil hangosítási rendszert rendel.• Egy megrendeléshez az adott intézményből egy RÉSZTVEVŐ (alkalmazott) személy regisztrálhat.

• RÉSZTVEVŐ jelen szabályzatban foglaltakat betartsa és hozzájáruljon az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezeléshez, beleértve a direkt marketing célú üzenetek Szervezők általi küldését.
A nyereménysorsolásban való részvételnek nem feltétele meghívók küldése, bárki invitálása valamint a nyereménysorsolás bármilyen megosztása.

4.  Nyeremény

A nyereménysorsolás során a beérkezett megrendelők közül egy RÉSZTVEVŐ nyertes lesz kisorsolva, aki egy 50%-os, maximum 100.000,- Ft-os árengedményt nyerhet a megrendelésének összegéből.

5.  A nyertes kiválasztása

A nyertes nyilvános sorsolás útján kerül kiválasztásra 2018. június 1. A sorsolást az www.onkormanyzati.tv weboldalon élőben közvetítjük, továbbá a sorsolást követő 24 órán belül a felvételt ezen az oldalon publikáljuk.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követően haladéktalanul értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a RÉSZTVEVŐ telefonszámán és e-mail elérhetőségén kísérli meg. A nyereményre csak az a személy jogosult, aki helyesen adta meg a Szervező számára az azonosításához szükséges adatokat, ezért Szervező kizárja a felelősségét a RÉSZTVEVŐ által megadott adatok pontatlanságáért/ hiányosságából/ hibájából (pl. helytelenül megadott név, telefonszám, téves vagy nem valós adat megadása stb.), adódó értesítés lehetetlensége miatti elmaradásáért vagy késedelméért.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a RÉSZTVEVŐ hamis vagy harmadik személy adataival vett részt a nyereménysorsolásban, a Szervezők a RÉSZTVEVŐ-t kizárják a nyereménysorsolásból és a Szervező egy pótnyertest sorsol ki. Egyéb esetben pótnyertest a Szervező nem sorsol ki.

A nyertes az értesítését követő 30 napon belül veheti át a nyereményét. Ha a nyertes a nyereményét ez időn belül nem veszi át, a nyeremény az Globomax Zrt tulajdonában marad és a nyertes az átvételre nyitva álló határidő lejártát követően elveszíti jogosultságát a nyereményre, ezért a Szervező nem köteles a nyeremény átadására vagy újbóli kisorsolására. Ebben az esetben a Szervező a nyereménnyel belátása szerint jogosult rendelkezni.

6.  Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a nyertest terheli.

7.  Egyéb rendelkezések

A nyereménysorsolásban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a nyereménysorsolás nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervezők tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.A nyereménysorsolásban való részvétel, valamint a nyereménysorsolás során történő adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező felhívja a RÉSZTVEVŐ-k figyelmét a jelen szabályzat és az Adatkezelési Feltételek figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen RÉSZTVEVŐ vagy bármely más olyan személlyel szemben sem, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a nyereménysorsolásban.

A RÉSZTVEVŐ-k a nyereménysorsolásban való részvételükkel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a nyereménysorsolással kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatják és Honlapján vagy irataikban közzé teheti;- a megadott személyes adataikat a Szervező az Adatkezelési Feltételekben meghatározottak szerint kezeljék, számukra a Szervező direkt marketing célú üzeneteket küldjene.

A nyertesről készült kép-, illetve videofelvételt, a nyertes főbb adatait, nyereményét bemutató jegyzőkönyvet a Szervező és/vagy megbízottjai a Szervező hirdetéseiben, Honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználják, illetve az Interneten közzétegyék a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett.

Kivételt képez ez alól a nyertes elérhetőségi adatai, melyet a Szervező semmilyen körülmények között nem tesz közzé.A nyertes köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a RÉSZTVEVŐ nem a kellő körültekintéssel járt el a nyereménysorsolásban való részvétel során.

A RÉSZTVEVŐ köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a nyereménysorsolás tisztaságáért, jelen Játékszabályzat szerinti lefolyásáért.

Ha a nyereménysorsolás kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező, illetve megbízottjai nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, akik a nyertest jogosulatlannak tartják a nyereményre, és nem kötelesek a sorsolást megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező fenntartja a jogot a nyereménysorsolás megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a nyereménysorsolást, erről e-mailben tájékoztatják a RÉSZTVEVŐ-ket.

Jelen szabályzatra, a nyereménysorsolásra a magyar jogszabályok az irányadók és a nyereménysorsolásban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot a www.globomax.hu honlapon teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi a www.globomax.hu honlapon, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon
Jelen szabályzat érvényes 2018. május 15. napjától

A Szervező

Kérdése van?
forduljon hozzánk bizalommal!

Munkatársunk visszahívja a megadott elérhetőségei egyikén!

11 + 12 =

Share This